co piąty

_MG_9030_1

1. Każde doświadczenie jest formą poszukiwania.

2. Nie wierz w ab­surdy, nieza­leżnie od te­go, kto je głosi.

3. Cza­sami mam wrażenie, że życie jest jak plas­te­lina. Im więcej ko­lorów zmie­szasz tym bar­dziej sta­je się szare.

4. Mówić o istniejącym, że istnieje i o nieistniejącym, że nie istnieje jest prawdą.

5. Upór, w swej du­mie, by­wa bezlitosny.